عزیزی فرا. (2019) “جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد)”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 206-185. doi: 10.22067/jls.v0i0.68695.