نیک فرم., بامشکیس. و مهدویم. (2018) “اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور”, جستارهای نوین ادبی, 50(2), صص 75-98. doi: 10.22067/jls.v50i2.68869.