قیومیان محمدیف. و محمدی فشارکیم. (2019) “بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات”, جستارهای نوین ادبی, 50(3), صص 140-117. doi: 10.22067/jls.v50i1.69421.