گیلانین. ا. و خزاعین. (2018) “بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی”, جستارهای نوین ادبی, 50(2), صص 99-123. doi: 10.22067/jls.v50i2.70415.