اتونیب. (2019) “«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 184-167. doi: 10.22067/jls.v0i0.73386.