کراسنوولسکاآ. (2019) “افسون درخت میوه در اروپا و ایران”, جستارهای نوین ادبی, 51(1). doi: 10.22067/jls.v51i1.80500.