غفوریف. (2019) “گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 258-237. doi: 10.22067/jls.v51i1.80502.