نحویا. (2019) “دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 270-259. doi: 10.22067/jls.v51i1.80531.