شفیعی کدکنیم. (2019) “عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 16-1. doi: 10.22067/jls.v51i1.80533.