قائمیف. (2019) “فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)”, جستارهای نوین ادبی, 51(1), صص 236-207. doi: 10.22067/jls.v51i1.80799.