اکبری مفاخر ا. م. (2011) “این «جامه» که می بری”, جستارهای نوین ادبی, 43(2), صص 1-18. doi: 10.22067/jls.v43i2.8393.