فتوحی رود معجنیف. ر. م. و تائبیت. (2011) “بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن”, جستارهای نوین ادبی, 43(2), صص 45-72. doi: 10.22067/jls.v43i2.8395.