قوام ق. و سنچولیس. (2011) “مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد”, جستارهای نوین ادبی, 43(2), صص 111-128. doi: 10.22067/jls.v43i2.8398.