محمدی م., فاطمی ف. و پارساپ. (2011) “بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج”, جستارهای نوین ادبی, 43(1), صص 1-23. doi: 10.22067/jls.v43i1.8405.