کهدویی ک., صادقیان ص. و دهقاند. (2011) “بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی”, جستارهای نوین ادبی, 43(1), صص 51-79. doi: 10.22067/jls.v43i1.8407.