مشتاق مهر م. م. و صادقی شهپر ص. ش. (2011) “ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان”, جستارهای نوین ادبی, 43(1), صص 81-108. doi: 10.22067/jls.v43i1.8408.