علیزاده بیرجندی ع. ب. و رجبلو ر. (2011) “نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان”, جستارهای نوین ادبی, 43(1), صص 109-134. doi: 10.22067/jls.v43i1.8409.