چرمگی عمرانی چ. ع. (2011) “باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم”, جستارهای نوین ادبی, 43(1), صص 135-146. doi: 10.22067/jls.v43i1.8410.