کجوریه. و رضوانیانق. (2020) “بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران”, جستارهای نوین ادبی, 53(1), صص 82-63. doi: 10.22067/jls.v53i1.85944.