[1]
بختیاریر., “متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)”, Jls, ج 43, ش 4, صص 27-42, اکتبر 2011.