[1]
صادقیم. و قربانی پورز., “بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387”, Jls, ج 44, ش 2, صص 57-80, 1.