[1]
حسین پناهیف., “بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان”, Jls, ج 44, ش 2, صص 99-122, 1.