[1]
مستعلی پارساغ., اله دادی دستجردیز., و دولت آبادیم., “فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن”, Jls, ج 44, ش 2, صص 157-173, 1.