[1]
قربان صباغم. ر., “بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان”, Jls, ج 46, ش 1, صص 27-56, جولای 2013.