[1]
صفرزادهص., “پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی”, Jls, ج 40, ش 4, صص 69-90, جولای 2008.