[1]
درپرم., “قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی”, Jls, ج 46, ش 2, صص 73-92, اکتبر 2013.