[1]
رضاییل. و جاهدجاهع., “شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ”, Jls, ج 44, ش 4, صص 129-156, 1.