[1]
آهنچیانم. و عبدلیا., “وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی”, Jls, ج 44, ش 4, صص 157-182, 1.