[1]
زهره وندس. و مسعودیم., “نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری”, Jls, ج 46, ش 1, صص 125-158, جولای 2013.