[1]
غفوریر., “روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد”, Jls, ج 46, ش 2, صص 51-72, اکتبر 2013.