[1]
درین., “شعر سنایی در لغت نامة دهخدا”, Jls, ج 45, ش 3, صص 57-79, می 2013.