[1]
قائمیف., “تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی”, Jls, ج 45, ش 1, صص 37-64, اکتبر 2012.