[1]
گرگیجج. ا. و قائمیف., “بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب”, Jls, ج 46, ش 2, صص 29-50, اکتبر 2013.