[1]
حسن آبادیم., “معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)”, Jls, ج 46, ش 2, صص 145-168, اکتبر 2013.