[1]
قدسیم., یاحقیّد. م., و پورخالقی‌چترودید. م., “بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی”, Jls, ج 47, ش 1, صص 71-102, ژوئن 2014.