[1]
فاتحیا., خوشحال دستجردیط., و ابوالقاسمیم., “مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی”, Jls, ج 45, ش 2, صص 25-59, ژانویه 2013.