[1]
جهان‌پورف. و حق‌پرستل., “بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک”, Jls, ج 45, ش 2, صص 61-83, ژانویه 2013.