[1]
جلالی پندریی. و حسینیر., “بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار”, Jls, ج 45, ش 2, صص 103-132, ژانویه 2013.