[1]
عمارتی مقدمد., “بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی)”, Jls, ج 45, ش 2, صص 133-162, ژانویه 2013.