[1]
مجردم., “با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)”, Jls, ج 48, ش 4, صص 115-124, نوامبر 2016.