[1]
صادقیه. و فتوحیم., “شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی”, Jls, ج 46, ش 3, صص 1-26, ژانویه 2014.