[1]
محسنیم. و صراحتی جویباریم., “محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو”, Jls, ج 47, ش 1, صص 125-150, ژوئن 2014.