[1]
صادقیع. ا., “ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره”, Jls, ج 45, ش 3, صص 1-28, می 2013.