[1]
زرقانیس. م., مهدویم. ج., و آبادم., “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”, Jls, ج 46, ش 4, صص 1-30, آوریل 2014.