[1]
یاحقّیم. ج., “دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه”, Jls, ج 45, ش 4, صص 1-17, ژوئن 2013.