[1]
حقیقیف., “«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه”, Jls, ج 45, ش 4, صص 65-89, ژوئن 2013.