[1]
ضیاالدینیع. و فرخ نیام. د., “بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی”, Jls, ج 46, ش 4, صص 31-60, آوریل 2014.