[1]
موسویس. م. ع., “فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)”, Jls, ج 46, ش 1, صص 159-256, جولای 2013.