[1]
سیدقاسمل., “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”, Jls, ج 46, ش 4, صص 135-148, آوریل 2014.