[1]
صدیقیم., “بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه”, Jls, ج 46, ش 3, صص 139-166, ژانویه 2014.